JAARVERGADERING VAN DE VOGELKRING

Gepubliceerd op 19 februari 2024 om 19:18

Maandag 12 februari j.l. hield de Vogelkring Steenwijk e.o. haar Algemene jaarvergadering.

Voorzitter Henk van der Aa kon 13 leden welkom heten en een zestal was met kennisgeving afwezig.

De bijeenkomst vond plaats in de Vogelkringzaal van het gebouw van de Lokale Omroep Steenwijkerland.

Tijdens de vergadering werd een viertal leden gehuldigd omdat ze 40 dan wel 50 jaar lid waren van de Vogelkring dan wel van de NBvV.

Zo was Fokke Bakker uit Steenwijk, 40 jaar lid van de NBvV, Henk Dolstra en Cor van Elven uit Steenwijk 50 jaar lid en Piet Verlegh uit Havelte eveneens 50 jaar lid

Henk van der Aa sprak de jubilarissen toe en memoreerde aan aantal bijzonderheden over de jubilarissen, waarbij hij zelfs terug ging naar de jaren 80 van de vorige eeuw.

Vervolgens speldde hij de bijbehorende versierselen op en voor het thuisfront was er een bloemetje.

Het huldigen van deze jubilarissen was niet de enige verheugende gebeurtenis. Door het bestuur werd aan de vergadering voorgesteld om Sjaan de Weert uit Steenwijk te benoemen tot lid van verdienste van de Vogelkring. Hij heeft zich bijna 40 jaar ingezet voor de Vogelkring en speciaal tijdens de diverse tentoonstellingen verzorgde hij o.a. de verkoopklasse en hij begeleidde de keuring van de zangkanaries. Onder luid applaus werd dit voorstel aangenomen.

Vervolgens was het de beurt aan Albert Hulleman. Op voorstel van het bestuur werd hij benoemd tot erelid van de Vogelkring. Hij was enkele jaren geleden al benoemd tot lid van verdienste.

Hij heeft bijna 40 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de Vogelkring en had daarbij veel bijzondere verdiensten waaronder de verzorging van de ringenadministratie en ook tijdens de diverse tentoonstellingen verzorgde hij de administratie tijdens de keuringsdag

Verder werden tijdens deze vergadering diverse jaarverslagen bekend gemaakt.

Het ledental was iets toegenomen namelijk van 63 naar 65 leden.

Er werd kort terug geblikt op de vogeltentoonstelling in november, die succesvol was verlopen, gezamenlijk met de tentoonstelling van de Edelzanger Steenwijkerwold.

Het financiële resultaat was iets vooruitgegaan. Besloten werd de contributie dan ook niet te verhogen en te houden op 35 euro per jaar. Jeugdleden en zogenaamde AOW leden betalen zelfs een stuk minder.

Vervolgens kwam de bestuursverkiezing aan de orde.

Aftredend en herkiesbaar waren Sake van der Wal en Cor van Elven. Beiden werden herkozen voor de tijd van 2 jaar.

Henk Hulleman en Albert Hulleman waren aftredende en niet herkiesbaar. Hiervoor werden Henk van der Tuin en Henk Dolstra met algemene stemmen gekozen. Eerder dit jaar was Henk va der Aa al gekozen tot voorzitter, zodat het bestuur van de Vogelkring weer op volle sterkte is.

Verder werd nog stil gestaan bij het samenwerken met de vogelvereniging De Edelzanger uit Steenwijkerwold, die dit jaar meer gestalte zal krijgen,

De plannen voor 2024 werden besproken, waaronder de jaarlijkse vogeltentoonstelling en dat wordt dan de regionale vogeltentoonstelling van Noordwest Overijssel, die in samenwerking met de Edelzanger Steenwijkerwold aldaar in hotel Gelderingen gehouden zal worden in de maand december.

 

 

Op de foto de jubilarissen vlnr Albert Hulleman, Fokke Bakker, Piet Verlegh, Henk Dolstra, Sjaan de Weert, Cor van Elven en zittend Henk van der Aa.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.