TT REGLEMENT ONDERLINGE TT 2023

Gepubliceerd op 23 september 2023 om 11:39

De tentoonstellingen worden gehouden in het pand van de Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland aan de Oostwijkstraat 10a te Steenwijk.(parkeerterrein De Schans). 

 

Inbrengen vogels: woensdag    1 november van 17.00 tot 20.00 u. 

Keuringsdatum : donderdag    2 november, bij kunstlicht. 

Openingstijden: vrijdag    3 november van 19.30 officiële opening     Voor publiek open van 20.00 tot 22.00 u.  

zaterdag    4 november van 10.00 tot 15.00 u. 

Afhalen TT-vogels zaterdag    4 november van 15.00 uur tot 16.00 uur 

Entree: Gratis 

Catalogus inzenders: € 1,50 

Catalogus verkoop: € 1,50 

Kooihuur tijdens TT: Gratis voor leden Vogelkring mits voorradig  

Kooihuur seizoen: € 0,75 per kooi.   

Inschrijfgeld: € 1,50  per vogel.  Vanaf 11 vogels € 0,75. Jeugdleden gratis 

   

BIJ INSCHRIJVING GELDEN DE VOLGENDE BEPALINGEN. 

 

Artikel 1. Inschrijving. 

 1. Inschrijving van vogels als Enkelingen, Stellen en Stammen is mogelijk, overeenkomstig het bepaalde in het vraagprogramma NBvV  2020-2024. 
 1. In alle groepen worden zowel EK als OK en EKO vogels gevraagd. 
 1. Inschrijfformulieren dienen uiterlijk dinsdag 20 oktober 2023 te zijn ingeleverd bij Cor van Elven, De bascule 8, 8332 JX Steenwijk of digitaal via elven008@planet.nl. Op verzoek is het inschrijfformulier via hem digitaal verkrijgbaar voor leden van de Vogelkring.  
 1. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig bij de inschrijving te worden voldaan, dan wel  voor de sluitingstermijn te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL83 RABO 01490.96.097 t.n.v. Vogelkring Steenwijk o.v.v. inschrijfgeld TT 2023, uw naam en kweeknummer.  

 

Artikel 2. Kooien en vogels. 

 1. Inzenden van de vogels dient te geschieden in een door de N.B.v.V. goedgekeurde kooi. 
 1. Kooien moeten bij de inbreng zijn voorzien van één vogel, een wit voerbakje. Het drink fonteintje wordt door de organisatie gratis verstrekt. 
 1. Het zaadbakje dient volledig gevuld te zijn en rechtsonder in de kooi te zijn aangebracht.  
 1. Voor vogels welke een speciale voeding vereisen dient de eigenaar zelf deze voeding af te geven aan de T.T.-commissie, tijdens het inbrengen van de vogels, onder vermelding van het kooinummer en de hoeveelheid per dag. Dit dient te worden aangegeven op het inschrijfformulier. Heel bijzondere vogels mogen, in overleg met het T.T.-commissie, door de eigenaar zelf worden gevoerd. 
 1. De bodem dient bedekt te zijn met wit zand, bij parkieten moet dit zaad zijn en bij de vruchten- en insecteneters kattenbakvulling, dan wel anderszins door het T.T.- commissie goed te keuren bodembedekking. 
 1. Aan de voorkant van de kooien, in het midden en aan de bovenzijde, dient het daarvoor toegezonden kooinummer te worden aangebracht. 
 1. Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd, alsmede wrakke, vuile of qua maat of kleur afwijkende kooien, evenals door knijpringen e.d. gemerkte vogels. 
 1. Inzenders van vogels die een bescherming genieten en die voorkomen op een lijst beschermde vogels, dienen een geldige kopie van de betreffende vergunning af te geven bij het inbrengen. Bij het ontbreken hiervan wordt de vogel geweigerd. 
 1. Inzenders van grondvogels (kwartels e.d.) dienen bij het inbrengen een geldige entverklaring of een kopie daarvan af te geven. Bij het ontbreken hiervan worden de grondvogels geweigerd. 

 

Artikel 3. Verzekering en aansprakelijkheid. 

 1. Alle ingeschreven vogels zijn gedurende de tentoonstelling verzekerd volgens de door de N.B.v.V. opgegeven condities. 
 1. Het verzekerd bedrag van de ingeschreven vogel, dient duidelijk op het inschrijfformulier te worden vermeld, anders zijn de vogels niet verzekerd.  
 1. De verenigingen zijn niet aansprakelijk voor andere schade zoals ziekte, sterfte of vermissing c.q. diefstal. 

 

Artikel 4. Overige zaken. 

 1. Inschrijfgeld van geweigerde of om andere redenen niet ingezonden vogels wordt niet terugbetaald. 
 1. Leden van de Vogelkring die geen TT-kooien hebben, kunnen van de vereniging, diverse soorten kooien huren. Deze kooien kan men tijdens de ledenvergadering van 20 oktober in ontvangst nemen. Voor het huren van de verenigingskooien is alleen voor deze TT, geen kooihuur verschuldigd. 
 1. De vogels mogen tot de inbreng geruild of vervangen worden, mits het in dezelfde prijsgroep als bedoeld in de bijlage prijzenschema,   plaatsvindt.  
 1. Het ter hand nemen van TT-kooien of vogels is verboden. Het is echter wel mogelijk mits met toestemming en in het bijzijn van tenminste, twee TT-commissieleden of  twee bestuursleden of één TT- commissielid en één bestuurslid. 
 1. In het kader van dierenwelzijn worden zangkanaries direct na de keuring overgekooid in universeelkooien, tenzij  deze door de inzender direct na de keuring worden afgehaald. Dit dient door de inzender op het inschrijfformulier bekend gemaakt te worden. 

 

Artikel 5. Verkoopklasse.  

 1. Tentoongestelde vogels kunnen te koop aangeboden worden, d.m.v. een verkoopkaartje, verkrijgbaar bij de voorzitter TT commissie, kosten  € 0,50 per vogel, geldt voor alle inzenders. 
 1. Dit kaartje moet op de betreffende kooi worden aangebracht. 
 1. Verkochte TT-vogels worden niet eerder dan op zaterdag 4 november om 15.00  uur afgegeven, op vertoon van de inbreng- en afhaalkaart. 
 1. Er is geen aparte verkoopklasse aanwezig. 

 

Artikel 6. PRIJSTOEKENNING ALGEMEEN. 

 

Artikel 6.1 Wedstrijdklasse en prijzen . 

 1. De prijzen voor EK-vogels, Enkelingen, Stellen en Stammen bestaan uit (verzamel)oorkondes men kan ook kiezen voor geen prijs.   
 1. Deze keuze van de te winnen prijzen, dient op het inschrijfformulier te worden aangegeven. Indien niets op het inschrijfformulier is aangegeven, ontvangt een eventuele prijswinnaar een oorkonde met daarop het aantal gewonnen prijzen. 
 1. Onder  VOGELKRING  HOOFDGROEP wordt bij deze tentoonstelling verstaan:  
 1. Zangkanaries 
 1. Kleurkanaries 
 1. Postuurkanaries 
 1. Grasparkieten. 
 1. Overige Parkieten, inclusief kleurgrasparkieten. 
 1. Tropische vogels, inclusief Europese cultuur vogels, zebravinken, Japanse meeuwen, bastaarden, duiven en kwartels.. 
 1. Alleen een VOGELKRING HOOFGROEPKAMPIOEN EK-vogels, Enkelingen, Stellen en Stammen kunnen een beker winnen, als de inzender dit aangeeft. 
 1. Alle overige prijzen voor goud, zilver en brons, zijnde  EK vogels, Enkelingen, Stellen en Stammen en OK – EKO vogels   is een (verzamel)oorkonde 
 1. Elke inzender  kan, indien hij dit op het inschrijfformulier heeft aangegeven een herinneringsoorkonde van de tentoonstelling ontvangen. 

 

Artikel 6.2. Enkelingen. 

 1. De hoogst gewaardeerde Enkeling, EK vogel wordt, bij het behalen van 91 punten of meer (Harzers 87 punten of meer) in zijn/haar Hoofdgroep, VOGELKRING HOOFDGROEPKAMPIOEN. 
 1. De hoogst gewaardeerde Enkeling, EK vogel wordt, bij het behalen van 90  punten of meer (Harzers 87 punten of meer) in de bijlage prijzenschema    genoemde groepen  winnaar  GOUD, de 2e winnaar zilver en de 3e winnaar brons. 
 1. Indien er minder dan 10 vogels zijn ingeschreven in een in de bijlage prijzenschema  genoemde groep, dan worden overeenkomstige groepen bij elkaar gevoegd tot maximaal 30 vogels. Indien er meer dan 60 vogels in een in de bijlage prijzenschema   genoemde groep zijn ingeschreven worden deze gesplitst. 
 1. OK en EKO vogels dingen alleen  onderling mee  naar Vogelkringkampioen  EKO of OK over Zangkanaries, Kleurkanaries, Postuurkanaries, Tropische vogels en Kromsnavels. (minimaal aantal punten is 91) 

 

Artikel 6.3. Stammen/stellen.  

 1. Bij Stammen gelden dezelfde minima als genoemd in artikel 6.2 maar dan maal 4 inclusief de eenheidspunten. 
 1. Bij Stellen gelden dezelfde minima als genoemd in artikel 6.1 maar dan maal 2. 
 1. Bij Stellen en Stammen zijn er alleen in de VOGELKLRING Hoofdgroepen prijzen te winnen. In iedere VOGELKRING hoofdgroep wordt er mits de minimale punten worden behaald, eenmaal GOUD, ZILVER en BRONS aangewezen, ongeacht het aantal inzendingen. 

 

Artikel 6.4. Statusklassement 

 1. Verder kan iedere inzender, lid Vogelkring  met minimaal 5,  EK  een bepaalde STATUS behalen in  het Statusklassement in de volgende groepen, Harzers, Kleurkanaries, Postuurkanaries, Grasparkieten, Overige parkieten, incl. kleurgrasparkieten en Overige vogels. 
 1. Zendt men voor de eerste keer 5 vogels of meer in, dan kan men geen hogere status behalen dan de A-status. 
 1. Zendt men voor de tweede of meer keren in, dan kan men, mits het juiste aantal punten wordt behaald, promoveren, dan wel degraderen, echter niet meer dan 1 status. 
 1. Zendt men een keer niet in, dan wel met minder dan 5 EK  dan degradeert men automatisch 1 status. 
 1. Zij die niet promoveren of degraderen, behouden hun status van het voorgaande jaar.  
 1. Alleen de winnaar van het statusklassement, ontvangt een oorkonde.  
 1. De overige inzenders  kunnen indien zij dit op het inschrijfformulier hebben aangegeven, een statusoorkonde als herinnering  ontvangen. 

 

Artikel 6.5. Bondskruis (BK). 

 1. Toekenning bij minimaal 91 punten (Harzers 87 punten) alleen aan leden, die via de Vogelkring  Bondslid van de N.B.v.V zijn.  
 1. Het Bondskruis wordt dit onderstaande jaar toegekend aan de hoogst gewaardeerde EK-vogel in de volgende Vogelkring  hoofdgroep.  

2023 Standaardgrasparkieten 

2024 Overige Parkieten inclusief kleurgrasparkieten 

2025 Tropische vogels, inclusief Europese cultuur vogels, zebravinken, Japanse meeuwen, bastaarden, duiven en kwartels.. 

2026 Zangkanaries. 

2027 Kleurkanaries. 

2028 Vorm- en postuurkanaries. 

 1. Indien in deze Vogelkring   Hoofdgroep dit jaar geen BK wordt toegekend, dan wordt dit toegekend aan de hoogst gewaardeerde EK in de volgende Vogelkring   Hoofdgroep, volgend op deze Vogelkring Hoofdgroep en vervolgens weer aan de hoogst gewaardeerde EK in de daarop volgende Vogelkring  Hoofdgroep enz.  
 1. Als het BK wordt toegekend  aan een vogel, waaraan tevens een BM is toegekend, dan wel zal worden toegekend,  dan vervalt de BM en wordt deze aan de eerstkomende reserve toegekend. 
 1. Vogels uit de Stammen en Stellen dingen mee naar het BK. 

 

Artikel 6.6. Bondsmedaille (BM). 

 1. Toekenning bij minimaal 91 punten (Harzers 87 punten).  
 1. Een BM wordt toegekend aan de hoogst gewaardeerde EK vogel in een in de bijlage prijzenschema genoemde groep 
 1. Tijdens de TT commissievergadering van ?? oktober 2023 is door loting in welke in de bijlage prijzenschema  genoemde  groep een BM wordt toegekend,  vastgesteld, inclusief reserves.  

 

Artikel 6.7. Verenigingskruis.  

 1. Wordt toegekend aan een EK-vogel in die Vogelkring Hoofdgroepen, waarin geen BK valt.  
 1. Toekenning bij minimaal 91 punten (Harzers 87 punten).  
 1. De vogels uit de Stellen en de Stammen dingen mee naar het VK. 

 

Artikel 7. Jeugdklasse.  

 1. De jeugd speelt in een speciale Jeugdklasse. 
 1. Om voor één van deze prijzen in aanmerking te komen moet een  vogel als gesteld in artikel 6.2 minimaal 89 punten behalen. 
 1. De hoogst gewaardeerde Enkeling, EK vogel wordt, bij het behalen van 90 punten of meer (Harzers 87 punten of meer) in zijn/haar Hoofdgroep, VOGELKRING  JEUGDHOOFDGROEPKAMPIOEN. 
 1. De hoogst gewaardeerde enkeling, EK vogel wordt, bij het behalen van 89 punten of meer (Harzers 87 punten of meer) in zijn/haar in de bijlage prijzenschema genoemde  groep,  JEUGDGROEPSKAMPIOEN en krijgt GOUD. 
 1. Bovendien  wordt in elke in de bijlage prijzenschema  genoemde groep eenmaal ZILVER en eenmaal BRONS aangewezen, het minimum aantal punten hiervoor is 88 (Harzers 85 punten).  
 1. Indien er geen in de bijlage prijzenschema  genoemde  groepskampioen (GOUD) wordt aangewezen, kan er wel ZILVER en/of BRONS worden aangewezen. 
 1. Bij Stammen gelden dezelfde minima als genoemd in artikel 7.2 maar dan maal 4 inclusief de eenheidspunten. 
 1. Bij Stellen gelden dezelfde minima als genoemd in artikel 7.2 maar dan maal 2  
 1. De vogels uit de Jeugdklasse, leden Vogelkring  dingen ook mee naar alle Bondsprijzen en jeugdleden Vogelkring ook naar  het VK. 

 

Artikel 8. Keurmeesters. 

 1. De keurmeesters wijzen alle prijswinnaars aan. 
 1. Uitslagen van de keurmeesters zijn bindend en onherroepelijk. 

 

Artikel 9 Overplaatsing vogels. 

 1. Omwille van de uniformiteit kan het nodig zijn vogels, als b.v. duiven en kwartels in andere kooien over te plaatsen. Duiven en kwartels zullen in klapkooien geplaatst worden. 
 1. Vogels van een en dezelfde groep zullen wel in een gelijke soort kooi geplaatst worden. 
 1. Deze kooien zullen bij de inbreng van de vogels schoon en voorzien van zand, water en voer aanwezig zijn. 
 1. De inzender wordt verzocht zelf voor de overplaatsing zorg te dragen. 

 

Artikel 10 Onvoorziene zaken. 

 1. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de besturen, in overleg met de T.T.-commissie en zo mogelijk met inachtneming van het bepaalde in het Reglement voor de Tentoonstelling. 

 

Vastgesteld tijdens de vergadering van de gezamenlijk besturen van de Vogelkring Steenwijk e.o. en De Edelzanger van 5 september 2023 en verantwoordt tijdens de ledenvergaderingen van de Vogelkring. 

                                          

BIJLAGE PRIJZENSCHEMA. 

Kampioen Vogelkring  

In elke Vogelkring Hoofdgroep komt een kampioen Vogelkring  mits voldoende punten zijn behaald. Dit geldt voor zowel enkelingen, stammen en stellen. De bijbehorende prijs is een beker. 

Bij de zangkanaries, kleurkanaries, postuurkanaries, Tropische vogels en kromsnavels komt een kampioen Vogelkring  OK  en een kampioen Vogelkring  EKO .  De bijbehorende prijs is een oorkonde. 

 

Mooiste vogel  (zowel Vogelkring als Edelzanger) 

Er dient een “superkampioen”” bij de kanaries, tropen en parkieten aangewezen te worden door de keurmeesters.  

 

Prijsgroepen: 

Kleurkanaries: 

Prijsgroep lipochroom, Prijsgroep melanine, Prijsgroep mozaïek 

Vorm- en postuurkanaries: 

Prijsgroep 1: groep 4.001 t/m  4.187 van het vraagprogramma. 

Prijsgroep 2: groep 4.189 t/m  4.317 van het vraagprogramma. 

Tropen: 

Prijsgroep zebravinken. Prijsgroep Japanse meeuwen; Prijsgroep Zilver- en loodbekken. Prijsgroep Rijstvogels. Prijsgroep  Gouldamadines. Prijsgroep Australische prachtvinken. Prijsgroep Papegaai-amadines. Prijsgroep Lonchura’s. Prijsgroep Amerikaanse en Afrikaanse vinken. Prijsgroep Hybriden. Prijsgroep Europese cultuurvogels. Prijsgroep Tropische VI soorten. Prijsgroep grondvogels. Prijsgroep duiven. 

Kromsnavels: 

Prijsgroep kleurgrasparkieten. Prijsgroep standaardgrasparkieten. Prijsgroep forpussen. Prijsgroep agaporniden. Prijsgroep Catharinaparkieten. Prijsgroep Neophema’s. Prijsgroep Valkparkieten. Prijsgroep Psephotussoorten. Prijsgroep Swift en kakariki’s. Prijsgroep Overige Australische parkieten. Prijsgroep Edelparkieten; Prijsgroep Zuid-Amerikanen. Prijsgroep Pyrrhura’s. Prijsgroep lories. Prijsgroep Papegaaien. 

  

Statusklassement (alleen voor TT van de Vogelkring) 

Daarnaast wordt er gespeeld met een STATUS-FORMULE. De status is verdeeld in de zes Vogelkring Hoofdgroepen, zijnde Zangkanaries, Kleurkanaries, Postuurkanaries, Grasparkieten, Overige parkieten, incl. kleurgrasparkieten en Overige vogels. In het seizoen dat iemand met 5 vogels of meer deelneemt, kan men een status verdienen. De volgende jaren kan men hooguit één status promoveren of degraderen. 

De klassering per status is: 

Behaalt men een gelijk aantal totaal punten, dan krijgen we een ex-aequo. Zendt men minder dan 5 vogels per groep in, dan neemt men niet deel aan het statusgebeuren. 

Elke inzender dingt mee naar alle prijzen.  

De punten van hoogst gewaardeerde 5 EK-vogels tellen mee om de status te bepalen. 

Minimaal 5 x 90 punten = Topkweker. Harzers min. 5 x 85 punten. 

Minimaal 5 x 89 punten = A-kweker.           min. 5 x 83 punten. 

Minimaal 5 x 88 punten = B-kweker.          min. 5 x 81 punten. 

Voor alle duidelijkheid: alle vijf vogels dienen per status het gevraagde aantal punten te behalen. Voorbeelden: Dus 4 x 90 en 1 x 88 = B-kweker; 2 x 92, 1 x 91 1 x 90 en 1 x 88 = B-kweker en 4 x 92 en 1 x 87 is C-kweker. 

 

Wisselbeker voor de mooiste vogel van de tentoonstelling. (Klaas Molenkamp wisselbeker, alleen voor leden Vogelkring) 

Een wisseltrofee wordt beschikbaar gesteld  voor de  "Mooiste vogel van de tentoonstelling EK ". Indien mogelijk wijzen de keurmeesters deze aan. 

Anders beslist het lot. 

 

Henk van de Aa –beker (Alleen voor leden Vogelkring) 

Voor de hoogst gewaardeerde EK  parkiet bij de jeugd stelt Henk van de Aa jaarlijks, de “Henk van der Aa-wisselbeker” ter beschikking. 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.